Доброславська громада

Одеська область, Одеський район

Порядок реалізації експериментального проекту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості

Дата: 20.10.2023 13:00
Кількість переглядів: 57

Фото без опису

Фото без опису

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 вересня 2023 р. № 984
Київ

Про реалізацію експериментального проекту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства економіки, Державного центру зайнятості стосовно реалізації протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою експериментального проекту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості (далі - експериментальний проект).

2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості, що додається.

3. Установити, що:

1) учасниками експериментального проекту є учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, заклади професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості;

2) координаторами експериментального проекту є Міністерство економіки, Державний центр зайнятості;

3) відповідальними за організацію та забезпечення реалізації експериментального проекту є регіональні центри зайнятості та їх філії, а також обласні, Київський міський центр зайнятості, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості (до їх припинення);

4) джерелами фінансування експериментального проекту є кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

4. Міністерству економіки за участю Державного центру зайнятості протягом двох місяців після завершення реалізації експериментального проекту подати Кабінетові Міністрів України звіт про результати його реалізації та пропозиції щодо удосконалення законодавчих актів у відповідних сферах.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 вересня 2023 р. № 984

ПОРЯДОК
реалізації експериментального проекту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості (далі - експериментальний проект).

Метою експериментального проекту є підтримання конкурентоспроможності учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни шляхом професійного навчання.

2. Дія цього Порядку поширюється на учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених пунктами 2, 11, 13-15, 19-25 частини першої статті 6 та пунктами 1, 7, 10-16 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які є застрахованими особами (далі - здобувачі освіти).

3. У цьому Порядку під терміном “курси цільового призначення” слід розуміти підвищення кваліфікації з метою вивчення нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів, послуг, сучасних технологічних процесів, засобів механізації та автоматизації, що використовуються на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів організації праці, питань економіки та фінансів, законодавчих та інших нормативно-правових актів тощо.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про освіту”, “Про професійну (професійно-технічну) освіту”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

4. Професійне навчання здобувачів освіти організовується для задоволення поточної та перспективної потреби ринку праці або самозайнятості, провадження підприємницької діяльності з урахуванням побажань та професійних потреб здобувачів освіти.

5. Професійне навчання здобувачів освіти здійснюється в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості (далі - заклад освіти).

Професійне навчання здобувачів освіти здійснюється шляхом первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, у тому числі на курсах цільового призначення.

Професійне навчання здобувачів освіти з фаховою передвищою та вищою освітою здійснюється шляхом підвищення кваліфікації, у тому числі на курсах цільового призначення, або підготовки чи перепідготовки за робітничими професіями.

Результатом професійного навчання може бути здобуття повної або часткової професійної кваліфікації.

6. Професійне навчання осіб з інвалідністю внаслідок війни організовується згідно з рекомендаціями медико-соціальної експертної комісії.

Заклад освіти створює таким здобувачам освіти відповідні умови для професійного навчання (диференційований підхід до розроблення освітньої програми, розумне пристосування навчального місця, забезпечення необхідними навчально-методичними матеріалами та інформаційно-комунікаційними технологіями для організації освітнього процесу згідно із законодавством, безперешкодний доступ до будівель, споруд і приміщень закладу освіти відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил тощо).

7. Здобувач освіти здійснює вибір професії або програми підвищення кваліфікації з переліку професій та програм підвищення кваліфікації для професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, сформованого Державним центром зайнятості та розміщеного на його власному офіційному веб-сайті.

Такий перелік містить інформацію про форми, види та тривалість професійного навчання за відповідною професією та програмою підвищення кваліфікації із зазначенням дати початку професійного навчання.

8. Здобувач освіти здійснює вибір місця професійного навчання із переліку закладів освіти, сформованого Державним центром зайнятості та розміщеного на його власному офіційному веб-сайті.

9. Для проходження професійного навчання здобувач освіти подає регіональному центру зайнятості чи його філії, обласному, Київському міському центру зайнятості, міському, районному, міськрайонному центру зайнятості (до їх припинення) (далі - центр зайнятості) заяву за формою згідно з додатком 1, а також пред’являє:

документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України або спеціальний статус особи;

посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

документ про професійну (професійно-технічну) чи фахову передвищу, чи вищу освіту, або дублікати таких документів, або єДокумент про освіту (за наявності);

документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України), який надається у разі відсутності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Особи з інвалідністю внаслідок війни подають також копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та індивідуальну програму реабілітації.

Заява може бути подана особисто в паперовій або електронній формі з використанням технічних засобів електронної комунікації та з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

У разі подання заяви в електронній формі особа додає до заяви електронні копії документів.

З документів, інформація щодо яких відсутня в державних реєстрах, центром зайнятості у присутності особи знімаються копії, що засвідчуються підписом особи.

Інформація, зазначена в заяві, подається та обробляється на всіх етапах з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Особа має право безоплатно отримати від центру зайнятості повну та достовірну інформацію про порядок та умови професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах освіти.

10. Рішення про направлення здобувача освіти на професійне навчання приймається центром зайнятості не пізніше ніж на п’ятий робочий день з дня подання документів, зазначених у пункті 9 цього Порядку.

Рішення про направлення здобувача освіти на навчання оформляється наказом центру зайнятості.

Центр зайнятості протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення інформує здобувача освіти, що подав заяву, про прийняте рішення та про дату початку професійного навчання в обраному закладі освіти за обраною професією чи програмою підвищення кваліфікації та видає направлення на професійне навчання в паперовій або електронній формі з використанням технічних засобів електронної комунікації.

Центр зайнятості протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про направлення здобувача освіти на професійне навчання інформує заклад освіти, обраний здобувачем освіти для проходження професійного навчання.

11. Зарахування здобувача освіти на професійне навчання здійснюється закладом освіти відповідно до законодавства.

Договір про професійне навчання укладається між закладом освіти та здобувачем освіти.

12. Центр зайнятості направляє здобувача освіти перед проходженням професійного навчання до закладів охорони здоров’я для попереднього медичного та психіатричного огляду, якщо правила прийому до закладу освіти вимагають надання відповідної довідки.

У разі вибору здобувачем освіти професійного навчання за професією, здобуття якої відповідно до законодавства потребує обов’язкового медичного, психіатричного та наркологічного огляду, відшкодовуються витрати для проходження такого огляду. Для цього центри зайнятості укладають договори з відповідними закладами охорони здоров’я.

13. Здобувачу освіти, який проходить професійне навчання у закладі освіти, що розташований не за місцем його реєстрації та/або не за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування), та особі, яка супроводжує особу з інвалідністю внаслідок війни I групи (не більше однієї особи), компенсуються витрати на проїзд до місця професійного навчання та у зворотному напрямку за добу до початку професійного навчання та за добу, що настає після закінчення професійного навчання, за наявності підтвердних документів.

У разі проходження виробничого навчання (практики) не за місцезнаходженням закладу освіти здобувачу освіти компенсуються витрати на проїзд до місця проходження виробничого навчання (практики) та у зворотному напрямку за добу до початку виробничого навчання (практики) та за добу, що настає після закінчення виробничого навчання (практики), за наявності підтвердних документів.

Якщо час у дорозі триває понад одну добу, витрати на проїзд до місця професійного навчання та у зворотному напрямку (до місця проходження виробничого навчання (практики) та у зворотному напрямку) компенсуються відповідно до часу перебування в дорозі за наявності підтвердних документів.

Витрати на проїзд компенсуються в розмірі вартості проїзду залізничним транспортом (крім витрат на проїзд у м’яких вагонах та вагонах 1 класу) і автомобільним транспортом загального користування (крім міського транспорту та таксі) з урахуванням витрат, пов’язаних із придбанням проїзних квитків і користуванням постільними речами в поїздах, та страхових платежів на транспорті.

14. Для отримання компенсації витрат на проїзд здобувач освіти подає центру зайнятості заяву за формою згідно з додатком 2.

Заява подається до останнього дня календарного місяця, в якому завершено професійне навчання, але не пізніше ніж протягом п’яти календарних днів після його завершення.

Заява може бути подана особисто в паперовій або електронній формі з використанням технічних засобів електронної комунікації та з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

До заяви здобувачем освіти додаються квитки на проїзд до місця проходження професійного навчання та у зворотному напрямку.

Для отримання компенсації витрат на проїзд до місця проходження виробничого навчання (практики) та у зворотному напрямку здобувач освіти також подає центру зайнятості витяг з наказу закладу освіти про направлення здобувача освіти на виробниче навчання (практику).

15. Центр зайнятості протягом 15 робочих днів з дня подання здобувачем освіти заяви перевіряє подані документи, приймає рішення про надання компенсації витрат на проїзд та перераховує кошти на банківський рахунок здобувача освіти.

У разі подання неповного пакета документів або подання недостовірних даних центр зайнятості відмовляє здобувачу освіти в наданні компенсації витрат на проїзд та протягом одного дня після прийняття рішення повідомляє йому на адресу електронної пошти або особисто.

Здобувач освіти протягом п’яти календарних днів з дня отримання повідомлення центру зайнятості може подати уточнюючі або додаткові документи, що підтверджують право на отримання компенсації витрат на проїзд.

16. Професійне навчання здобувачів освіти здійснюється за очною (денною, вечірньою), дистанційною, дуальною формами або шляхом їх поєднання.

17. Строк професійного навчання здобувачів освіти визначається робочими навчальними планами та освітніми програмами і не може перевищувати шість місяців.

Обсяг програм підвищення кваліфікації визначається з урахуванням мети та складності професійного навчання і становить від 30 до 480 годин (від 1 до 16 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи).

18. Заклад освіти протягом п’яти робочих днів після укладення із здобувачем освіти договору про професійне навчання подає центру зайнятості, який направив здобувача освіти на професійне навчання, копію такого договору, засвідчену в установленому порядку уповноваженою особою закладу освіти, та розрахунок вартості навчання здобувача освіти.

19. У разі вибору здобувачем освіти для проходження професійного навчання закладу освіти, що розташований не за задекларованим/ зареєстрованим місцем проживання (перебування), такий здобувач освіти та особа, яка супроводжує особу з інвалідністю внаслідок війни I групи (не більше однієї особи), забезпечуються місцем проживання на період професійного навчання.

20. Договір про проживання в період професійного навчання укладається між здобувачем освіти та закладом освіти. У разі проживання особи, яка супроводжує особу з інвалідністю внаслідок війни I групи (не більше однієї особи), інформація про таку особу зазначається в договорі про проживання в період професійного навчання здобувача освіти.

Заклад освіти протягом п’яти робочих днів після укладення із здобувачем освіти договору про проживання у період професійного навчання подає центру зайнятості, який направив здобувача освіти на професійне навчання, копію такого договору, засвідчену в установленому порядку уповноваженою особою закладу освіти, та розрахунок вартості проживання здобувача освіти в період навчання.

Вартість проживання здобувача освіти в період навчання розраховується закладом освіти відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом МОН, Мінекономіки, Мінфіну від 23 липня 2010 р. № 736/902/758, інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти.

Вартість проживання здобувача освіти в період навчання за весь період проживання не перевищує п’яти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня поточного року.

Якщо вартість проживання перевищує максимальну вартість, різниця вартості проживання може бути сплачена здобувачем освіти самостійно або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

21. Центр зайнятості протягом 10 робочих днів з дати надходження документів, зазначених у пунктах 18 та/або 20 цього Порядку, проводить оплату професійного навчання та/або проживання. Протягом 30 календарних днів після отримання коштів закладом освіти центр зайнятості звіряє взаєморозрахунки з ними.

22. За результатами професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за робітничими професіями здобувачі освіти отримують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

За результатами підвищення кваліфікації, у тому числі на курсах цільового призначення, здобувачі освіти отримують документ про підвищення кваліфікації.

За запитом здобувача освіти (особи з порушенням зору) свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації чи документ про підвищення кваліфікації виготовляється з урахуванням забезпечення доступності відтворення на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля).

23. Після закінчення строку дії договору про професійне навчання заклад освіти протягом п’яти робочих днів подає центру зайнятості, який видав направлення на професійне навчання, копію наказу про відрахування особи із закладу освіти у зв’язку із закінченням професійного навчання.

У разі дострокового припинення дії договору про професійне навчання заклад освіти протягом п’яти робочих днів подає центру зайнятості, який направив здобувача освіти на професійне навчання, копію наказу про дострокове припинення професійного навчання із зазначенням причини для дострокового припинення особою професійного навчання.

У разі припинення професійного навчання особою, що проходить професійне навчання на умовах, визначених цим Порядком, без поважної причини або її відрахування за невиконання робочого навчального плану з вини особи така особа відшкодовує до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) суму витрат на професійне навчання.

Поважними причинами дострокового припинення професійного навчання вважаються:

працевлаштування за найманням на умовах трудового договору (контракту) або забезпечення роботою самостійно;

поновлення на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили;

набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням);

смерть здобувача освіти або оголошення судом здобувача освіти померлим, або визнання судом здобувача освіти безвісно відсутнім чи недієздатним, або обмеження судом цивільної дієздатності здобувача освіти;

стан здоров’я здобувача освіти, який має медичні протипоказання щодо продовження професійного навчання за професією або його подальшої роботи за набутою професією, що підтверджено документально;

проходження зборів військовозобов’язаними та резервістами згідно із Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу”;

призов на військову службу під час мобілізації або залучення до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, відповідно до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”;

відпустка у зв’язку з вагітністю, пологами, для догляду за дитиною;

інші причини, що не залежать від здобувача освіти, підтверджені документально.

24. Фінансування професійного навчання здобувачів освіти та пов’язаних із ним витрат під час реалізації експериментального проекту здійснюється за рахунок коштів Фонду в межах видатків, передбачених на зазначені цілі у бюджеті Фонду на відповідний рік.

25. Складення та подання фінансової звітності про використання коштів Фонду, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 


 

 

Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА
про направлення на професійне навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості

 

Додаток 2
до Порядку

ЗАЯВА
про надання компенсації витрат на проїзд до місця проходження професійного навчання та у зворотному напрямку у період професійного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості

 
Фото без опису Про реалізацію експериментального проекту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Заява від 15.09.2023 № 984
Прийняття від 15.09.2023
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/984-2023-%D0%BF
Законодавство України
станом на 20.10.2023
чинний

Фото без опису
 

Документи та файли

  • Сигнальний документ — f529144n97.docx від 21.09.23 10:55, 22 кб
  • Сигнальний документ — f529144n98.docx від 21.09.23 10:55, 23 кб

Публікації документа

  • Урядовий кур'єр від 19.09.2023 — № 188

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь